Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vyhodnotenie pohybu krídiel brány s pohonmi NICE zapojenými s riadiacou centrálou NICE MC824HR10 (s MCA1R10)

Pohyb krídiel riadiacej centrály NICE MC824HR10 s riadiacou jednotkou NICE MCA1R10 môže byť vyhodnotený tromi spôsobmi:

 • automaticky, kedy riadiaca jednotka sama pobehá motormi medzi otvorenou a zatvorenou polohou a automaticky určí body oneskorenia spodného krídla oproti vrchnému.
 • manuálne, kedy pomocou tlačidiel na riadiacej jednotke presne určíte, v ktorých polohách má brána zastavovať a kedy má ktoré krídlo aké oneskorenie.
 • zmiešane, kedy sa najprv vyhodnotia polohy automaticky a potom viete doladiť body (polohy) oneskorenia manuálne.

Čo sú to tie body oneskorenia?
Spravidla každá dvojkrídlová brána má jedno krídlo so zarážkou, do ktorej sa opiera krídlo druhé. Čiže jedno krídlo je spodné, ktoré sa musí zatvoriť ako prvé a druhé krídlo je vrchné, ktoré sa musí zatvoriť ako druhé. Tým pádom zo zatvorenej polohy nemôžu štartovať krídla naraz, ale najprv musí začať vrchné a po čase sa k nemu pridá spodné - tento bod, kedy sa pridá aj spodné je bod oneskorenia. Pri zatváraní je to presne naopak, tj. najprv sa zatvára spodné krídlo a vrchné začne až po chvíli, aby pri zatvorení došli v správnom poradí.

Automatické vyhodnotenie koncových polôh

 1. Stlačte a držte spolu tlačidlá STOP/SET+CLOSE, keď sa L3+L4 rozblikajú rýchlejšie (približne po 5-tich sekundách) a pohne sa brána, tlačidlá pustite.
 2. Krídla vykonajú nasledovnú postupnosť (vyhodnocovanie pohybu krídiel sa dá kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla STOP):
  1. Obe krídla sa kúsok otvoria.
   Pozn: Ak by išli naopak, tj. by sa kúsok zatvorili, bude potrebné prerušiť manéver stlačením tlačidla STOP, odpojiť riadiacu jednotku z napájania a na oboch motoroch prehodiť polaritu. Ak by jeden začal otvárať a druhý zatvárať, bude potrebné prehodiť polaritu iba na motore, ktorý sa začal zatvárať. Pod prehodením polarity sa myslí v rámci motorovej trojsvorky daného motora výmena káblov medzi svorkou + (plus) a svorkou - (mínus). A takisto u daného enkodéra káble medzi sebou.
  2. Kompletne sa zavrie spodné krídlo.
   Pozn: Ak by začalo krídlo, ktoré nechcete (tj. vrchné), bude potrebné prerušiť manéver stlačením tlačidla STOP, odpojiť riadiacu jednotku z napájania a prehodiť celé motorové trojsvorky M1 a M2 medzi sebou.
  3. Kompletne sa zavrie vrchné krídlo.
  4. Začne sa otvárať vrchné krídlo a chvíľu po ňom aj spodné krídlo.
  5. Obe krídla sa kompletne otvoria.
  6. Začne sa zatvárať spodné krídlo a chvíľu po ňom aj vrchné krídlo.
  7. Krídla sa kompletne zavrú a riadiaca jednotka si uloží do pamäte ich koncové polohy.
 3. L3+L4 zhasnú a teraz by mala brána ísť otvárať stláčaním tlačidiel OPEN, STOP/SET a CLOSE. Tlačidlo OPEN bránu otvára, tlačidlo CLOSE zatvára a tlačidlo STOP/SET zastavuje.

Manuálne vyhodnotenie koncových polôh

Pokiaľ Vám riadiaca jednotka nevyhodnotí správne koncové polohy a polohy, v ktorých oneskorene začína otvárať spodné krídlo a zatvárať vrchné krídlo, môžete si polohy pre motory nastaviť manuálne.

Upozornenie: na každé stlačenie tlačidla máte 10 sekúnd, po uplynutí tohto času riadiaca jednotka automaticky ukončí proces programovania a uloží aktuálny stav.

Poznámka: keď bliká jedna z diód L1 až L8, tj. nastavuje sa daná požadovaná poloha, opakovaným stláčaním tlačidiel Open alebo Close sa viete presunúť na inú diódu reprezentujúcu inú polohu, ktorú chcete nastaviť - toto má zmysel hlavne v zmiešanom spôsobe.

Krok 0. Spustenie procesu manuálneho vyhodnocovania
Stlačte a držte tlačidlá Stop/Set a Close, keď sa LED dióda L1 rozbliká rýchlejšie (cca. 3 sekundy), tlačidlá pustite.

Krok 1. Bliká L1 – učenie zatvorenej polohy motora M1
Pomocou držania tlačidla Close posuňte motor M1 do zatvorenej polohy. Keď motor túto polohu dosiahne, pustite tlačidlo.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L1 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L2.

Krok 2: Bliká L2 – učenie zatvorenej polohy motora M2
Pomocou držania tlačidla Close posuňte motor M2 do zatvorenej polohy. Keď motor túto polohu dosiahne, pustite tlačidlo.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L2 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L3.

Krok 3: Bliká L3 – učenie polohy motora M2, kde začne otváranie motora M1
Pomocou držania tlačidiel Open, alebo Close presuňte motor M2 do polohy, v ktorej by mal oneskorene začať otvárať motor M1. Keď túto polohu nastavíte, pustite tlačidlo. Kľudne to môže byť rovnaká poloha ako zatvorená.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L3 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L4.

Krok 4: Bliká L4 – učenie požadovanej otvorenej polohy motora M1
Pomocou držania tlačidiel Open, alebo Close presuňte motor M1 do polohy, kde chcete, aby za štandardných podmienok zastavil pri otváraní. Keď túto polohu nastavíte, pustite tlačidlo. Kľudne to môže byť rovnaká poloha ako maximálne otvorená (na doraze).
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L4 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L5.

Krok 5: Bliká L5 – učenie požadovanej otvorenej polohy motora M2
Pomocou držania tlačidiel Open, alebo Close presuňte motor M2 do polohy, kde chcete, aby za štandardných podmienok zastavil pri otváraní. Keď túto polohu nastavíte, pustite tlačidlo. Kľudne to môže byť rovnaká poloha ako maximálne otvorená (na doraze).
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L5 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L6.

Krok 6: Bliká L6 – učenie polohy motora M1, kde začne zatváranie motora M1
Pomocou držania tlačidiel Open, alebo Close presuňte motor M1 do polohy, v ktorej by mal oneskorene začať zatvárať motor M2. Keď túto polohu nastavíte, pustite tlačidlo. Kľudne to môže byť rovnaká poloha ako zatvorená.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L6 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L7.

Krok 7: Bliká L7 – učenie maximálnej otvorenej polohy motora M2 (na doraze)
Pomocou držania tlačidla Open posuňte motor M2 do otvorenej polohy. Keď motor túto polohu dosiahne, pustite tlačidlo.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L7 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite a rozbliká sa dióda L8.

Krok 8: Bliká L8 – učenie maximálnej otvorenej polohy motora M1 (na doraze)
Pomocou držania tlačidla Open posuňte motor M1 do otvorenej polohy. Keď motor túto polohu dosiahne, pustite tlačidlo.
Uložte polohu stlačením a podržaním tlačidla Stop/Set, po dvoch sekundách zmení dióda L8 stav z blikania na svietenie, po ďalšej sekunde tlačidlo pustite.

V tomto bode by ste mali mať nastavené koncové polohy a polohy, kde začína spomaľovanie pri zatváraní.

Zmiešané vyhodnotenie koncových polôh

V princípe je postup taký, že najprv vyhodnotíte polohy automaticky a potom postupom v manuálnom spôsobe upravíte vybrané polohy na požadované hodnoty, pričom preskočíte tie, ktoré Vám vyhovujú.

Postup je teda:

 1. Spustite automatické vyhodnotenie a nechajte ho prebehnúť.
 2. Stlačte a držte tlačidlá Stop/Set a Close, keď sa LED dióda L1 rozbliká rýchlejšie (cca. 3 sekundy), tlačidlá pustite (teraz ste vlastne pustili manuálne vyhodnotenie).
 3. Opakovaným stláčaním tlačidla Open alebo Close navigujte blikajúcu diódu na požadovanú LEDku, ktorej polohu chcete zmeniť a podľa postupu v manuálnom spôsobe ju upravte.
 4. Keď pomeníte čo potrebujete, stláčajte Close, kým blikajúca dióda neprejde za L8.

Riadiace jednotky s konektorom Bus-T4 môžete programovať aj z Vášho mobilného telefónu ak si dokúpite programátor NICE BIDIWIFI, prípadne iný programátor. Programovanie je pohodlnejšie a získate aj prístup k detailnejším nastaveniam.