Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Párovanie ovládačov s pohonmi brán NICE

 

Diaľkové ovládanie pohonov NICE je realizované pomocou dvoch komponentov: ovládač a prijímač.

Ovládač (taktiež aj vysielač) je bezdrátové zariadenie s tlačidlami, u ktorého stlačenie tlačidla iba vysiela signál, nikdy si nič nepamätá.
Kódovanie ovládača a prijímača musí byť pre správnu funkcionalitu totožné. 

Prijímač signál vysielaný ovládačom zachytáva a na základe kódu rozhoduje, ako s ním naloží. Prijímač si ukladá do pamäte kódy ovládačov.

Prijímač môže byť zabudovaný v riadiacej jednotke pohonu (napr. NICE Road 400, nové pohony Wingo a Toona), v tom prípade je ovládaný tlačidlom R (RADIO) priamo na riadacej jednotke. Prijímač takisto môže byť externý, pripojený na riadiacu jednotku pomocou konektoru (napr. prijímač OXI / SMXI u pohonu NICE Robus, Run či staršie pohony Wingo a Toona).

Tlačidlo R (RADIO) na riadiacej jednotke NICE RBA4R10 pohonu NICE Road 400 Tlačidlo na externom prijímači NICE OXI/SMXI pohonu NICE Robus, Run a i.
Tlačidlo RADIO na zabudovanom prijímači NICE Road 400 RBA4R10 Tlačidlo na externom prijímači OXI pohonu NICE Robus 600 RBA4

 

Elektronické komponenty spoločnosti NICE umožňujú zápis ovládačov do pamäte prijímačov v dvoch režimoch:

Režim I.
„Jeden ovládač pre jedno zariadenie"
Režim II.
„Jeden ovládač pre viac zariadení“

Tento režim má zmysel pre maximálne štvorkanálové ovládače.

 

V tomto režime sú tlačidlám pevne priradené funkcie na ovládanie jednoho zariadenia (tlačidlá sú číslované zľava doprava a zhora dolu):

 

Tlačítko číslo Povel
Tlačidlo 1. Krokovanie
Tlačidlo 2. Čiastočné otvorenie
Tlačitko 3. Otvoriť“ 
Tlačidlo 4. Zatvoriť

 

Tento režim má zmysel pre dva a viac kanálové(tlačítkové) ovládače.

 

V tomto režime je každému tlačidlu priradená práve jedna funkcia k zariadeniu:

 

Funkcia číslo Povel
1. Krokovanie
2. Čiastočné otvorenie
3. Otvoriť“ 
4.

Zatvoriť

 

Je možné ovládať aj viac zariadení jedným tlačidlom, vždy sa ukladá ovládač do prijímaču, ovládač si nepamätá nikdy nič.

Príklady:

Pre jednokanálový ovládač budete môcť iba krokovať bránu. Iné povely nebudú prístupné.

Pre dvojkanálový ovládač bude tlačidlo 1 opakovaným stláčaním krokovať bránu, tlačidlo 2 bude otvárať bránu iba čiastočne. Ďalšie dva povely nebudú prístupné.

Pre štvorkanálový ovládač budete mať dostupné všetky možné povely.

Jednoduchý príklad: Mám dvojkanálový ovládač a mám posuvnú a garážovú bránu. Prvým tlačidlom môžete ovládať (krokovať) posuvnú bránu a druhým garážovú bránu.

 

Zložitý príklad: Mám štvorkanálový ovládač. Doma mám posuvnú, garážovú a krídlovú bránu. V práci máme dvojkrídlovú bránu 8 m. Všetko môžete ovládať jedným ovládačom. Prvým tlačidlom môžete ovládať doma posuvnú bránu a v práci si môžete na toto tlačidlo nastaviť čiastočné otvorenie krídlovej brány (otvorí sa iba jedno štvormetrové krídlo). Druhým tlačidlom môžete ovládať doma krídlovú bránu a napríklad v práci otvárať obidve krídla, až pôjdete nákladným autom. Tretím tlačidlom môžete ovládať doma garážovú bránu a štvrtým tlačidlom napríklad čiastočne otvárať doma posuvnú bránu na 1m, až pôjdete unavený pešo z futbalu a k bránke bude ďaleko. Prípadne je možné napr. krídlovú bránu v práci spárovať v režime I.

Možné povely pre zariadenia NICE

 1. Krokovanie
 2. Čiastočné otvorenie
 3. Otvoriť
 4. Zatvoriť

1. Krokovanie

Existuje viac typov postupností krokovaní, v závislosti od konkrétnej automatizácie. Zariadenia NICE spravidla podporujú nasledovné kombinácie (pre konkrétne zariadenie pozrite manuál k danému zariadenu):

Otváranie > Zastaviť > Zatváranie > Otváranie 
Spravidla prednastavené. Pri zatváraní brány stlačenie tlačidla vyvolá okamžité otváranie. 
Otváranie> Zastaviť > Zatváranie > Zastaviť > Otváranie
Najbezpečnejšia varianta. Každý pohyb brány sa dá zastaviť.
Otváranie > Zatváranie > Otváranie
Praktická, ale nie úplne bezpečná varianta. V tejto kombinácii pri prípadnom nebezpečenstve nárazu brány do prekážky budete bránu naháňať hore-dolu.

 

Konkrétny typ krokovania sa nastaví pri programovaní pohonu. Odvtedy bude daná sekvencia povelov platná nielen pre ovládače, ale aj zariadenia pripojené k prípadnému vstupu STEP-BY-STEP.

2. Čiastočné otvorenie

Opakovaným stláčaním tlačidla bude brána vykonávať nasledovné pohyby:

Čiastočne otváranie > Zastaviť > Zatváranie > Zastaviť > Čiastočné zatváranie

 

Týmto tlačidlom sa Vám podarí otvoriť bránu iba čiastočne, nikdy nie úplne.

U jednotlivých typov automatizácii má čiastočné otvorenie rôzny význam:

Typ automatizácie Čiastočné otvorenie

Pohony pre posuvné brány

Otvorí posuvnú bránu na 1 m (otvorenie pre peších)

Pohony pre krídlové brány

Otvorí jedno krídlo brány

Pohony pre garážové brány

Čiastočné otvorenie

3. Otvoriť

Opakovaným stláčaním tlačidla bude brána vykonávať nasledovné pohyby:

Otváranie > Zastaviť > Otváranie


až po úplné otvorenie, potom tlačidlo nebude reagovať.

4. Zatvoriť

Opakovaným stláčaním tlačidla bude brána vykonávať nasledovné pohyby:

Zatváranie > Zastaviť > Zatváranie


až po úplné zatvorenie, potom tlačidlo nebude reagovať.

Vymazanie ovládačov z pamäte

Vymazanie všetkých ovládačov z pamäte prijímača

 1. Stlačte tlačidlo R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne tlačidlo na prijímači) a držte ho.
 2. Kontrolka R (RADIO) (prípadne kontrolka na prijímači) sa rozsvieti a potom zhasne (stále držte).
 3. Kontrolka začne blikať a Vy _POČAS_  tretieho bliknuta uvoľnite tlačidlo R (RADIO).
 4. Ak vymazanie prebehlo úspešne, kontrolka chvíľu bliká ako na diskotéke a potom 5 krát zabliká.

Vymazanie konkrétneho ovládaču z pamäte prijímača (iba prijímač OXI)

 1. Stlačte tlačidlo R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne tlačidlo na prijímači) a držte ho.
 2. Kontrolka R (RADIO) (prípadne na prijímači) sa rozsvieti. Vy stále držíte tlačidlo R (RADIO) a zároveň stlačíte a držíte tlačidlo na ovládači.
  • pre režim I. môžete stlačiť a držať ľubovoľné tlačidlo.
  • pre režim II. musíte stlačiť konkrétne tlačidlo priradené prijímaču. Pre vymazanie komplet celého ovládaču z pamäte prijímaču teda musíte opakovať procedúru pre každé tlačidlo priradené tomuto prijímaču.
 3. Ak vymazanie prebehlo úspešne, kontrolka 5 krát zabliká a vy pustíte obe tlačidlá.

Zápis ovládaču do pamäte

Ak neviete, čo za ovládač držíte v ruke, či už náhodou nie je spárovaný, alebo neviete v akom režime, doporučujeme ho pred párovaním vymazať ako v režime I., tak v režime II.

Zápis ovládaču do pamäte prijímača pomocou tlačidiel na prijímači

Zápis do pamäte v režime I. Zápis do pamäte v režime II.
 1. Stlačte tlačidlo R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne tlačidlo na prijímači) a držte ho, kým sa nerozsvieti kontrolka R (RADIO) (prípadne kontrolka na prijímači), potom ho pustite.
 2. V limite 10 sekúnd (resp. pokiaľ kontrolka svieti) stlačte a držte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, kým kontrolka R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne na prijímači) trikrát zabliká a Vy pustíte tlačidlo na ovládači.
 3. Ak chcete zapísať ďalšie ovládače, opakujte krok 2., vždy máte naň ale 10 sekúnd od zapísania posledného spárovaného ovládača.

Zápis ovládaču do pamäte v režime II. prebieha v dvoch krokoch:

1. Výber povelu

Číslo Povel
1. Krokovanie
2. Čiastočné otvorenie
3. Otvoriť
4. Zatvoriť

2. Zápis ovládaču

Postup:

 1. Stlačte tlačidlo R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne tlačidlo na prijímači) toľkokrát, koľký povel chcete tlačidlu priradiť podľa tabuľky.
 2. Kontrolka R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne na prijímači) zabliká toľkokrát, koľký povel chcete zapísať (a bude v blikaní pokračovať).
 3. Ak počet vyhovuje, v limite 10 sekúnd (resp. pokiaľ kontrolka bliká) stlačte a držte požadované tlačidlo na ovládači, kým kontrolka R (RADIO) na riadiacej jednotke (prípadne na prijímači) trikrát zabliká a Vy pustíte tlačidlo na ovládači
 4. Ak chcete zapísať tlačidlá ďalších ovládačov pre rovnaký povel, opakujte krok 3., vždy máte naň ale 10 sekúnd od zapísania posledného spárovaného ovládača.

Zápis ovládaču do pamäte prijímaču na diaľku pomocou už spárovaného ovládača

Párovanie ovládačov na diaľkuTúto operáciu je potrebné realizovať v dosahu prijímača. Máte dva ovládače, jeden STARÝ, už spárovaný a NOVÝ, ešte nespárovaný. Ak bol STARÝ ovládač spárovaný v režime I., NOVÝ ovládač zdedí tie isté vlastnosti a operácia môže byť vykonaná pomocou ľubovoľného tlačidla. Pokiaľ bol STARÝ ovládač spárovaný v režime II., operácia musí byť vykonaná pre každé tlačidlo zvlášť stlačením práve tohto tlačidla. Postup je nasledovný:

 1. Stlačte a držte tlačidlo na NOVOM ovládači 7 sekúnd a potom ho pustite.
 2. Trikrát po sebe na dve sekundy stlačte tlačidlo na STAROM ovládači, brána by sa už nemala pohybovať.
 3. Stlačte tlačidlo na NOVOM ovládači na 3 sekundy, potom pustite.
 4. Počkajte 10 sekúnd a vyskúšajte.
 5. Ak spárovanie nebolo úspešné, skúste stláčať tlačidlá pomalšie. Kľudne vyskúšajte viac krát.

Čo môžem urobiť ďalej? 

Chcem si objednať ďalšie ovládače NICE:
Objednať môžete na cez eshop www.branyposuvne.sk. alebo telefonicky na 0948599857. Pre viac informáciií príadne pozrite na aktuálnu ponuku diaľkových ovládačov NICE.

Chcem sa poradiť ohľadne iných možností ovládania pohonu NICE:
Pohony NICE majú širokú paletu možností ovládania: môžete použiť bezdrôtovú klávesnicu, kľúčový spínač, magnetickú kartu, vybrať z ponuky farebných ovládačov a pod. Pre viac informácií prosím volajte 0948599857.

Nedarí sa mi spárovať podľa návodu:
Kontakujte technickú podporu pre pohony NICE.

Mám krátky dosah diaľkových ovládačov:
Pozrite našu stránku s riešeniami krátkeho dosahu diaľkových ovládačov.

Chcem sa poradiť ohľadne ovládania iných zariadení cez vysielače NICE:
Ozvite sa, navrhneme Vám riešenie ako ovládať iné zariadenia pomocou vysielača NICE alebo zjednotenie diaľkových ovládačov.

Všetko prebehlo hladko, ovládač funguje podľa môjho želania:
V tomto prípade nás prosím odporučte vo svojom okolí. Je to najhodnotnejší marketing a ďakujeme Vám zaň.