Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Objednávka po telefóne 0948599857 NICE MyMoonBus MOMB - bezdotyková čítačka kariet s technológiou BlueBUS


Dostupnosť produktu: nedostupný

Poradíme s náhradou na 0948599857.


NICE MyMoonBus MOMB - bezdotyková čítačka kariet s technológiou BlueBUS

Popis produktu NICE MyMoonBus MOMB - bezdotyková čítačka kariet s technológiou BlueBUS

NICE ERA Transponder Reader ETPB s novým dizajnom je náhrada bezdotykovej čítačky NICE MyMoonBus MOMB.

Čítačka kariet NICE MyMoonBus MOMB je zariadenie, ktoré umožňuje vstup do objektu, resp. ovládanie pohonu brány, alebo inej automatizácie, iba oprávneným osobám. Tejto osobe je pridelená karta (alebo kľúčenka), ktorá po priložení k čítačke kariet zadá pohonu pokyn. Karty sa ukladajú do pamäte čítačky, spôsobom, že karta si nič nepamätá, takže je možné s kartou obsluhovať ľubovoľné množstvo automatizácii. Čítačka NICE MOMB komunikuje s pohonom pomocou systému BlueBUS, kde čítačka je pripojená do riadiacej jednotky pomocou iba dvojžilového káblu u ktorého ani nie je potreba dbať na polaritu. Do jedného pohonu je možné zapojiť až štyri čítačky kariet, pričom u každej sa nastaví pomocou prepoja unikátna adresa, čím pohon vie rozlíšiť, ktorá čítačka je ktorá.

Do pamäte čítačky je možné uložiť až 255 kariet, alebo kľúčeniek.

Čítačka podporuje dva spôsoby programovania: jednoduchý pre rýchle nenáročné použitie a profesionálny pre pokročilú kontrolu prístupu.

Detekčná vzdialenosť je pri dodržaní správnej inštalácie 4-8 centimetrov.

Je možné naprogramovať pre danú kartu iba určitý počet prístupov, napr. pre návštevy.

Možnosť naprogramovať funkciu trvalého zablokovania pohonu a jeho opätovného odblokovania.

Obsah

Inštalácia a elektrické zapojenie čítačky
Programovanie čítačky NICE MyMoonBus MOMB

- Typy povelov

Programovanie v jednoduchom móde
Programovanie v profesionálnom móde

- Vytvorenie MAJSTER kariet
- Programovanie kariet
- Vymazanie karty
- Overenie počtu kariet
- Programovanie karty na limitovaný počet použití
- Nastavenie trvalého blokovania, alebo odblokovania pamäte
- Vymazanie celej pamäte s použitím MAJSTER karty

Ďalšie funkcie čítačky NICE MyMoonBus MOMB

Vloženie novej bežnej karty pomocou už uloženej karty
Vymazanie celej pamäte
Zmena typu prvého a druhého povelu

Diagnostika podľa povahy problému
Diagnostika pomocou blikania
Technické vlastnosti čítačky

 

Inštalácia a elektrické zapojenie čítačky NICE MyMoonBus MOMB

Pred samotným osadením čítačky je nutné mať vhodný povrch a dovedenú kabeláž k miestu inštalácie. Kabeláž by mala byť odpojená z pohonu, resp. nemala by byť pod napätím. Spravidla sa používa dvojžilový kábel 2x0,5mm2, ale doporučujeme prípadne skontrolovať manuál ku konkrétnej riadiacej jednotke pohonu.

Postup osadenia je nasledovný:

 1. Dajte dolu krytku, odtiahnite dve skrutky a odnímte kryt čítačky. Celá situácia osadenia vyzerá nasledovne:
  Schéma montáže čítačky kariet NICE MyMoonBus MOMB
 2. Na odkrytovanej čítačke skrutkovačom potlačte najprv jeden cuplík, následne druhý cuplík a odnímte elektronickú časť čítačky. Dávajte pritom pozor, aby ste skrutkovačom nenarušili plošný spoj, viďte obrázok:
  Otvorenie čítačky kariet NICE MyMoonBus MOMB
 3. V spodnej plastovej časti spravte požadované diery (spravidla stačia dve) na skrutky, ktorými upevníte čítačku na podklad.
 4. Cez dieru v spodnej časti pretiahnite privedenú kabeláž, ktorú zapojte na BlueBUS svorku podľa obrázku:
  Zapojenie kabeláže čítačky kariet NICE MyMoonBus MOMB
 5. Pokiaľ zapájate do pohonu viacero čítačiek, potrebujete nastaviť unikátnu adresu pomocou prepoja. Pokiaľ zapájate iba jednu čítačku, môžete tento bod preskočiť. Použite pre každú čítačku rôzny prepoj:
  Prvá MOMB Druhá MOMB
  Prepoj na prvú čítačku kariet NICE MOMB Prepoj na druhú čítačku kariet NICE MOMB
  Tretia MOMB Štvrtá MOMB
  Prepoj na tretiu čítačku kariet NICE MOMB Prepoj na štvrtú čítačku kariet NICE MOMB
 6. Môžete pripojiť napätie a pokiaľ čítačka začne blikať, všetko je v poriadku (čítačka bude blikať určitú sekvenciu podľa typu vloženej pamäte, viďte typ pamäte). Pripevnite čítačku skrutkami na podklad, zacvaknite elektronickú časť, a osaďte kryt dvomi skrutkami a následne zacvaknite krytku.

Ďalej zostáva čítačku už iba naprogramovať.

Programovanie čítačky NICE MyMoonBus MOMB

Čítačka môže byť programovaná dvomi spôsobmi:

Výber spôsobu programovania musí prebehnúť ešte pokiaľ je prázdna pamäť čítačky. V opačnom prípade pre zmenu spôsobu programovania najprv budete musieť vymazať celú pamäť.

Typy povelov

Čítačka môže pohonu dávať dva povely. Karte môžete priradiť buď prvý povel, alebo druhý povel, alebo obidva povely. Princíp ovládania je nasledovný:

Statický I. Iba prvý povel - priložte kartu a čítačka vyšle prvý povel
Statický II. Iba druhý povel - priložte kartu a čítačka vyšle druhý povel
Dynamický

Oba povely

 • Prvý povel – priložte kartu a po pípnutí ju tam ešte podržte a po jednej sekunde sa spustí prvý povel.
 • Druhý povel – priložte kartu a po pípnutí ju ihneď dajte preč a v limite dvoch sekúnd ju priložte naspäť, aby sa spustil druhý povel.

 

Poznámka: Môžete mať teda ako karty, ktoré vysielajú iba prvý povel, tak karty, ktoré vysielajú iba druhý povel a samozrejme karty, ktoré vysielajú oba povely.

Dostupné povely sú pre každý model pohonu iné, spravidla sa ale jedná o nasledovné povely:

Číslo povelu  Popis povelu
1. Krokovanie (prednastavený ako Statický povel I.)
2. Otváranie
3. Zatváranie
4. Čiastočné otvorenie (prednastavený ako Statický povel II.)
5. STOP (Zastavenie brány)
6. Osvetlenie

Prednastavený povel pre Statický povel I. a Statický povel II. a Dynamický povel môžte zmeniť programovaním v zmene povelu.

Programovanie v jednoduchom móde

Schéma komponentov čítačky NICE MyMoonBus MOMB

 1. Stlačte Tlačidlo P pre vstup do prvotného programovania.
 2. Čítačka začne vydávať pípnutia v pravidelných intervaloch.
 3. V limite 30 sekúnd uložte do pamäte prvú kartu.
 4. Máte na výber tri možnosti  (viďte Typy povelov):
  1. Statický I. – priložte kartu k čítačke jeden krát
  2. Statický II. – priložte kartu k čítačke dva krát
  3. Dynamický – priložte kartu k čítačke tri krát

   

V limite 10 sekúnd môžete vždy uložiť ďalšiu kartu podľa bodu 4., pokiaľ uplynie 10 sekúnd a Vy ste počas nich nepriložili žiadnu kartu, prvotné programovanie končí a ďalšie vkladanie kariet musíte realizovať podľa druhotného programovania - postupu na vloženie novej karty pomocou už spárovanej karty.

V jednoduchom móde môžete:

 

Programovanie v profesionálnom móde

V profesionálnom móde prebieha obsluha a programovanie funkcií pomocou jednej, alebo dvoch tzv. MAJSTER kariet, ktoré sa určujú na začiatku programovania. Ďalej je možné s nimi pohon zablokovať a odblokovať takým spôsobom, že iné karty nebudú reagovať. Napríklad môžete ráno otvoriť bránu a následne ju s pomocou MAJSTER karty zablokovať, aby ju nikto nezatvoril a večer bránu odblokovať, zavrieť a opäť na noc zablokovať, aby ju nikto neotvoril. MAJSTER karty môžu byť samozrejme použité na iných čítačkách MOMB ako bežné karty.

Čítačka si môže zapamätať dve MAJSTER karty:

 • MAJSTER1 – obsluhuje všetky karty, ktoré zadávajú Statický povel I.
 • MAJSTER2 – obsluhuje všetky karty, ktoré zadávajú Statický povel II.

Takto Vám vzniknú dve množiny kariet, pričom platí, že karta môže patriť iba do jednej množiny a tým pádom môže zadávať iba jeden povel. V prípade, že toto riešenie nie je pre Vás vyhovujúce, je možné naprogramovať jednu kartu ako MAJSTER1, aj ako MAJSTER2, v tom prípade budete mať iba jednu množinu kariet, ktorým môžu byť priradené povely buď Statický I., Statický II., alebo Dynamický.

Vytvorenie MAJSTER kariet

Vytvorenie dvoch MAJSTER kariet (jedna MAJSTER1, druhá MAJSTER2)

Tento postup vytvorí dve MAJSTER karty, z ktorých každá obsluhuje svoju skupinu bežných kariet. Tým pádom vytvoríte akoby dve skupiny kariet, pričom jedna skupina používa iba Statický povel I. a druhá skupina iba Statický povel II.

Vytvorenie prvej MAJSTER1 karty

 1. Tento postup môžete spraviť, iba ak pamäť čítačky je prázdna
 2. Priložte a držte požadovanú MAJSTER1 kartu pre čítačkou aspoň 5 sekúnd
 3. Čítačka po 5 sekundách vydá tri tóny a potom jeden
 4. Následne odtiahnite kartu = karta MAJSTER1 je hotová

Vytvorenie druhej MAJSTER2 karty

 1. Tento postup môžete spraviť, iba ak už bola uložená MAJSTER1 karta
 2. Priložte a držte požadovanú MAJSTER2 kartu pre čítačkou aspoň 5 sekúnd
 3. Čítačka po 5 sekundách vydá tri tóny a potom jeden
 4. Následne odtiahnite kartu = karta MAJSTER2 je hotová

Vytvorenie jednej unikátnej MAJSTER karty (ktorá je MAJSTER 1, aj MAJSTER2 zároveň)

Týmto postupom vytvoríte unikátnu MAJSTER kartu, ktorá obsluhuje všetky bežné karty, ktorým môžu byť priradené povely buď Statický I., Statický II., alebo Dynamický.

Postup je rovnaký ako pre vytvorenie dvoch MAJSTER kariet MAJSTER1, a MAJSTER2, akurát použijete v obidvoch prípadoch tú istú kartu.

Programovanie kariet

Programovanie v režime dvoch MAJSTER kariet (Statický povel I. a Statický povel II.)

Programovanie Statického povelu I. s kartou MAJSTER1

Tento postup uloží do pamäte bežné karty, ktoré budú zadávať Statický povel I. Programovací postup môžete kedykoľvek zopakovať:

 1. Jedenkrát priložte kartu MAJSTER1
 2. Jedenkrát priložte bežnú kartu
 3. Ak chcete uložiť ďalšiu bežnú kartu, pokračujte bodom 2. – vždy máte na uloženie ďalšej karty 10 sekúnd

Programovanie Statického povelu II. s kartou MAJSTER2

Rovnako ako v programovaní Statického povelu I., akurát použijete kartu MAJSTER2.

Programovanie v režime jednej unikátnej MAJSTER karty (Statický povel I. a Statický povel II. a Dynamický povel)

Programovanie Statického povelu I. s unikátnou kartou MAJSTER

Tento postup uloží do pamäte bežné karty, ktoré budú zadávať Statický povel I. Programovací postup môžete kedykoľvek zopakovať:

 1. Jedenkrát priložte unikátnu kartu MAJSTER
 2. Jedenkrát priložte bežnú kartu
 3. Ak chcete uložiť ďalšiu bežnú kartu, pokračujte bodom 2. – vždy máte na uloženie ďalšej karty 10 sekúnd

Programovanie Statického povelu II. s unikátnou kartou MAJSTER

Tento postup uloží do pamäte bežné karty, ktoré budú zadávať Statický povel II. Programovací postup môžete kedykoľvek zopakovať:

 1. Jedenkrát priložte unikátnu kartu MAJSTER
 2. Dvakrát priložte bežnú kartu
 3. Ak chcete uložiť ďalšiu bežnú kartu, pokračujte bodom 2. – vždy máte na uloženie ďalšej karty 10 sekúnd

Programovanie Dynamického povelu s unikátnou kartou MAJSTER

Tento postup uloží do pamäte bežné karty, ktoré budú zadávať Dynamický povel. Programovací postup môžete kedykoľvek zopakovať:

 1. Jedenkrát priložte unikátnu kartu MAJSTER
 2. Trikrát priložte bežnú kartu
 3. Ak chcete uložiť ďalšiu bežnú kartu, pokračujte bodom 2. – vždy máte na uloženie ďalšej karty 10 sekúnd

Vymazanie karty

Postup je nasledovný:

 1. Dvakrát priložte MAJSTER kartu (v prípade, že máte dve karty MAJSTER1 a MAJSTER2, priložte tú do ktorej skupiny patrí vymazávaná karta)
 2. Jedenkrát priložte bežnú kartu, ktorú chcete vymazať
 3. Ak chcete vymazať ďalšiu kartu, opakujte krok 2. – vždy máte 10 sekúnd na vymazanie ďalšej karty

Režim vymazávania končí ak:

 • Ubehne 10 sekúnd od poslednej vymazanej karty
 • Priložíte kartu, ktorá nie je uložená v pamäti
 • Priložíte MAJSTER kartu

Overenie počtu kariet

Maximálny počet kariet je 999. Ak chcete spočítať karty v danej skupine povelov, priložte MAJSTER kartu trikrát. Čítačka zvukovou signalizáciou napočíta počet kariet podľa kľúča, tak, že najprv odpípa počet stoviek, potom počet desiatok a potom počet jedničiek. Ak pípne 10 krát niektorý tón, znamená to nulu v danej skupine:

3 pípnutia 100 kariet
2 pípnutia 10 kariet
1 pípnutie 1 karta
10 tónov 0 kariet

Príklad I.: Máte uložených 54 kariet. Čítačka pípne 10 krát 3pípnutia, čiže 0 stoviek. Následne pípne 5 krát 2 pípnutia, tj. 50. Následne pípne 4 krát 1 pípnutie. Spočítate 0+50+4=54.

Príklad II. Máte uložených 7 kariet. Čítačka pípne 10 krát 3pípnutia, čiže 0 stoviek. Následne pípne 10 krát 2 pípnutia, tj. 0 desiatok. Následne pípne 7 krát 1 pípnutie. Spočítate 0+0+7=7.

Poznámka: po priložení karty MAJSTER1, alebo MAJSTER2 čítačka napočíta iba počet kariet patriacich do danej skupiny. Po priložení unikátnej MAJSTER karty čítačka napočíta všetky karty (unikátna MAJSTER karta má iba jednu skupinu).

Programovanie karty na limitovaný počet použití

Od výroby je u každej karty nastavený neobmedzený počet použití. Pokiaľ potrebujete u danej bežnej karty nastaviť limitovaný počet použití, tj. daná karta po tomto počte použití zostane neaktívna, postupujte podľa návodu:

 1. Počet požadovaných použití si rozdeľte na stovky, desiatky a jednotky. Tieto hodnoty budete postupne zadávať opakovaným prikladaním karty. Uvažujme, že chcete nastaviť kartu na 345 použití.
 2. Priložte MAJSTER kartu štyrikrát
 3. Počkajte 2 sekundy a čítačka trikrát pípne, čo znamená, že čaká na zadanie počtu stoviek použití.
 4. Priložte kartu toľkokrát, koľko chcete stoviek použití. Priložte kartu trikrát (3x100=300).
 5. Počkajte 2 sekundy a čítačka dvakrát pípne, čo znamená, že čaká na zadanie počtu desiatok použití.
 6. Priložte kartu toľkokrát, koľko chcete desiatok použití. Priložte kartu štyrikrát (4x10=40).
 7. Počkajte 2 sekundy a čítačka jedenkrát pípne, čo znamená, že čaká na zadanie počtu jednotiek použití.
 8. Priložte kartu toľkokrát, koľko chcete jednotiek použití. Priložte kartu päťkrát (5x1=5).
 9. Hotovo. Postupne ste zadali počet použití 300+40+5=345.

Poznámka: Maximálny počet použití je 999. Väčšia hodnota znamená neobmedzený počet použití. Ak chcete „obmedzenej“ karte prinavrátiť neobmedzený počet použití, priložte kartu v kroku 3 aspoň 10 krát (tj. 10x100=1000>999). Pokiaľ niektorú hodnotu zadať nechcete, počkajte na ďalší akustický signál.

Nastavenie trvalého blokovania a odblokovania automatizácie

Postup na zablokovanie automatizácie (pohonu):

 1. Priložte MAJSTER kartu sedemkrát
 2. Priložte MAJSTER kartu ešte jeden krát a držte ju pred čítačkou
 3. Počkajte na 1 pípnutie a následne kartu odtiahnite
 4. Ak ste boli úspešní, čítačka trikrát pípne a pohon je zablokovaný.

Postup na odblokovanie automatizácie (pohonu):

 1. Priložte MAJSTER kartu sedemkrát
 2. Priložte MAJSTER kartu ešte jeden krát a držte ju pred čítačkou
 3. Počkajte na 2 pípnutia a následne kartu odtiahnite
 4. Ak ste boli úspešní, čítačka trikrát pípne a pohon je odblokovaný.

Vymazanie celej pamäte s použitím MAJSTER karty

POZOR, touto funkciou vymažete komplet celú pamäť čítačky vrátane všetkých bežných kariet, aj MAJSTER kariet a dokonca sa čítačka vymaže aj z pamäte riadiacej jednotky pohonu, takže musíte vykonať Fázu vyhodnotenia pripojených zariadení na riadiacej jednotke (spravidla stlačením a podržaním prvých dvoch tlačidiel).

 1. Priložte MAJSTER kartu pred čítačku päťkrát
 2. Počkajte na 3 pípnutia
 3. Hneď po treťom pípnutí priložte MAJSTER kartu znova a držte ju pred čítačkou
 4. Počkajte na 5 pípnutí a po piatom pípnutí odtiahnite kartu
 5. Čítačka trikrát pípne a potom päťkrát zabliká

Ďalšie funkcie čítačky NICE MyMoonBus MOMB

Po zapojení čítačky MOMB do elektrickej energie (resp. po zapojení pohonu, do ktorého je pripojená) čítačka ožije a zabliká podľa nasledovnej tabuľky typ vloženej pamäte:

Počet bliknutí Druh pamäti, prípadne vysvetlenie
1 BM60
2 BM250
3 BM1000
4 Chyba: v pamäti sa nachádzajú chybné kódy
5 Chyba: pamäť nie je možné prečítať

Ak čítačka zabliká ďalších 5 bliknutí, uvedená pamäť je prázdna.

Počas používania čítačky (či už programovania, alebo používania) čítačka podľa pípnutí signalizuje nasledovné udalosti:

Pípnutia Popis
1 pípnutie Priloženie karty
2 rýchle pípnutia + pípnutie Nesprávna karta
3 pípnutia Správne prevedenie programovania
5 pípnutí Chyba počas programovania

 

Vloženie novej bežnej karty pomocou už uloženej karty

Pomocou tejto funkcie je možné vložiť do pamäte ďalšie karty (NOVÁ) za pomoci už spárovanej karty (STARÁ), z ktorej NOVÁ karta okopíruje nastavené druhy povelov.

 1. Priložte a držte NOVÚ kartu pred čítačkou aspoň na 5 sekúnd, potom ju odtiahnite.
 2. Trikrát priložte už spárovanú STARÚ kartu.
 3. Jedenkrát priložte NOVÚ kartu.

Vymazanie celej pamäte

POZOR, touto funkciou vymažete komplet celú pamäť čítačky vrátane všetkých kariet a dokonca sa čítačka vymaže aj z pamäte riadiacej jednotky pohonu, takže musíte vykonať Fázu vyhodnotenia pripojených zariadení na riadiacej jednotke (spravidla stlačením a podržaním prvých dvoch tlačidiel).

 1. Stlačte a podržte tlačidlo P
 2. Rozsvieti sa LED dióda L1 približne na tri sekundy a následne začne blikať
 3. Presne počas tretieho bliknutia pustite tlačidlo
 4. Čítačka bude chvíľu rýchlo blikať a následne trikrát pípne a potom päťkrát pomaly zabliká.

Zmena typu prvého a druhého povelu

 1. Podľa typu povelu, u ktorého druh chcete zmeniť:
  Statický I. Statický II. Dynamický I. Dynamický II.
  Jedenkrát priložte Jedenkrát priložte Priložte, zapípa, podržte, zapípa, odtiahnite Priložte, zapípa, odtiahnite a priložte do 2 sekúnd znova, odtiahnite
 2. LED dióda L1 zabliká toľkokrát, koľký druh povelu je aktuálne pre danú kartu naprogramovaný.
 3. Stlačte tlačidlo P toľkokrát, aby LED dióda L1 blikala požadované číslo druhu povelu
 4. Podľa typu povelu, u ktorého druh meníte:
  Statický I. Statický II. Dynamický I. Dynamický II.
  Jedenkrát priložte Jedenkrát priložte Priložte, zapípa, podržte, zapípa, odtiahnite Priložte, zapípa, odtiahnite a priložte do 2 sekúnd znova, odtiahnite
 5. Druh povelu bol zmenený

Diagnostika podľa povahy problému u čítačky NICE MyMoonBus MOMB

Ak čítačka MOMB bliká Skontrolujte, či je správne vložený prepoj a čítačka bola vyhodnotená riadiacou jednotkou
Ak máte pripojených viacero čítačiek do pohonu a po zadaní povelu podsvietenie čítačky zabliká, ale nezrealizuje povel Skontrolujte, či nemáte rovnako nastavený prepoj
Ak po priložení karty čítačka nevydá žiaden akustický signál Skontrolujte, či je správne zasunutý pamäťový modul BM.
Ak LED dióda L1 bliká po zadaní povelu, ale nič sa nespustí

Skontrolujte, či prebehla Fáza vyhodnotenia pripojených zariadení a či automatizácia (pohon) nie je blokovaná.

Ak sa čítačka nezapne Skontrolujte, či je napätie na vstupe BlueBUS
Ak sa čítačka zapne, ale nefunguje Skontrolujte, či riadiaca jednotka pohonu podporuje systém BlueBUS

 

Diagnostika pomocou blikania u čítačky NICE MyMoonBus MOMB

Svieti Čítačka JE synchronizovaná s BlueBUS systémom. Po vymazaní pamäte čítačky ale aj tak znovu spravte Fázu vyhodnotenia pripojených zariadení.
3 bliknutia, pauza, 3 bliknutia Čítačka NIE JE synchronizovaná s BlueBUS systémom. Spravte Fázu vyhodnotenia pripojených zariadení.
2 bliknutia, pauza, 2 bliknutia V čítačke NIE JE zasunutý prepoj. Nastavte prepoj správne podľa tabuľky prepojov.

 

Technické vlastnosti čítačky NICE MyMoonBus MOMB

Typ Zariadenie kontroly prístupu s použitím pasívnych transponderových kariet 125kHz, 32bit. Iba čítačka.
Technológia

NICE BlueBUS

Farba podsvietenia Červená
Dĺžka prípojného kábla Podľa riadiacej jednotky
Napájanie Výlučne na svorku NICE BlueBUS, odkiaľ je čítačka napájaná, aj komunikuje s riadiacou jednotkou
Absorpcia 2 BlueBUS jednotky
Detekčná vzdialenosť Od 5 do 10 cm
Magnetická indukcia Vo vzdialenosti 10cm od čítačky < 2mikroT
Pamäťová kapacita Jeden pamäťový modul NICE BM1000 (255 kariet)
Ochranná trieda Trieda III.
Stupeň krytia IP55
Pracovná teplota -20°C až +50°C
Použitie v kyslom, slanom prostredí, alebo v prostredí so zvýšeným rizikom explózie Nie
Montáž Zvislo na stenu
Rozmery 78x69x26
Hmotnosť 65g

Chcem tento tovar objednať, ako mám postupovať?

Vyberte si podľa toho, čo je pre Vám pohodlné:

 1. objednať cez eshop: použite tlačítko kúpiť a vložte tovar do košíka internetového obchodu (tlačítko kúpiť nájdete v tabuľke variantov tohto produktu tu).
 2. objednať telefonicky: zavolajte na 0948 599 857, objednávku môžte spraviť aj telefonicky
 3. objednať cez email: objednajte na info@branyposuvne.sk

Spýtajte sa na čokoľvek o produkte NICE MyMoonBus MOMB - bezdotyková čítačka kariet s technológiou BlueBUS

Produkt: NICE MyMoonBus MOMB - bezdotyková čítačka kariet s technológiou BlueBUS
Meno:
E-mail:
Telefón:
Text:
Táto stránka je chránená reCAPTCHA od Google. Platí ochrana súkromia a podmienky používania